Круизи с водач от България - InfoCruises.BG | Организирани круизи с полети от България

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД

 1. Настоящите Общи условия са валидни, приети и одобрени от Управителя на „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД считано от 01.04.2018 г.
 2. „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД е търговско дружество, регистрирано и работещо като Tуроператор съгласно изискванията на Закона за туризма и действащото законодателство на Република България с адрес за кореспонденция гр.Бургас ул.Войнишка N: 14, офис – гр.Бургас ул.Любен Каравелов N: 39, ЕИК 102926492, регистрация за туроператор РКК-01-05779/10.01.2007 и регистрация за турагент 05550/17.01.2012.
 3. В настоящите Общи условия „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД ще бъде наричано за краткост „ТУРОПЕРАТОР”, а неговите клиенти – потребители на туристически услуги, ще бъдат наричани по отделно и заедно (когато се касае за един или повече клиенти) – „ПОТРЕБИТЕЛ”. За лицата, в полза на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ договаря с ТУРОПЕРАТОРА, заявява и заплаща цени на закупени услуги ще се прилагат настоящите общи условия и посочването на понятието „ПОТРЕБИТЕЛ” в текста ще обвързва и тези трети лица и ще има смисъл на един или повече ПОТРЕБИТЕЛИ.
 4. Тези Общи условия регулират условията на всички предоставяни от „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД туристически услуги и свързани с тях други допълнителни услуги. Предоставяните от дружеството допълнителни услуги са свързани и подпомагат предоставянето на туристическите услуги, които са предмета на неговата дейност като застраховки, организация на трансфери на туристи и други.
 5. Тези Общи условия уреждат договорните отношения на ТУРОПЕРАТОРА с потребителите (неговите клиенти), които са валидни и приложими за същите. В случаите, когато с кокретен потребител е сключен индивидуален договор или договор за организирано групово пътуване, чиито условия преуреждат отношения, уредени в настоящите Общи условия по различен начин, за валиден ще се приема индивидуалният договор, като настоящите общи условия ще бъдат приложими само за неуредените в договора на потребителя въпроси.
 6. Настоящите Общи условия са публикувани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА и по този начин са общодостъпни. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право и възможност да се запознаят с тяхното съдържание и с предоставяните от ТУРОПЕРАТОРА услуги и тяхното съдържание. С оглед на това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се информират за съдържанието на същите преди началото на договорните си отношения с ТУРОПЕРАТОРА и не могат да се позовават на неинформираност относно същите  доколкото те са общодостъпни по смисъла на чл.80 и следващи от закона за туризма.
 7. В настоящите Общи условия следните понятия имат следното значение във връзка и по отношение на предоставяните от Туроператора услуги:
 8. „Организирано туристическо пътуване” представлява организирано от ТУРОПЕРАТОРА групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена, в  което се включват различни по вид туристически услуги (като хотелско настаняване, транспорт, екскурзоводски услуги, трансфери и други подобни).
 9. „Резервация”: Осъществено записване за ползването на определена туристическа услуга от ТУРОПЕРАТОРА в полза на ПОТРЕБИТЕЛЯ при което последният има право да ползва същата при определени от ТУРОПЕРАТОРА, дати, условия и цена, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се ползва от извършената резервация, в случай че е изпълнил изискванията на ТУРОПЕРАТОРА за записване, сключване на договор , заплащане на депозит и цена и други.
 10. „Ваучер”: издаден от ТУРОПЕРАТОРА в полза на ПОТРЕБИТЕЛЯ е документ, съставен съгласно изискванията на Закона за Туризма.
 11. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:
  „BB” – нощувка с включена закуска
  b. „HB” (полупансион)” – нощувка с включени закуска и вечеря
  c. „FB (пълен пансион)” – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
  d. „All inclusive” – пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване.

II Условия за ползване на уебсайта на Туроператора

 1. Уебсайтът на ТУРОПЕРАТОРА: http://www.travel-holidays.net/ представлява електронен каталог за предлаганите туристически и други свързани с тях услуги на „Травел холидейс“ ООД.
 2. Туроператорът на своя уебсайт предлага различни туристически услуги и други допълнителни услуги, като за някои от тях съдържанието е само информативно с цел реклама, а други представляват конкретна оферта за определена туристическа услуга. Тези туристически услуги, които не са подробно описани и индивидуализирани (с дати и пълно съдържание на пътуването, екскурзията и т.н.), са предмет само на реклама, като Потребителите имат право да отправят запитване до Туроператора за съдържанието им по телефон, имейл или лично в офиса на Туроператора. ТУРОПЕРАТОРЪТ може по изключение и при наложена обективна необходимост като настъпили обективни обстоятелства да променя условията в офертите публикувани в уебсайта при настъпили промени в цените на летищни такси, цените на горивата, градски (сити) такси и други подобни съгласно чл. 88 от Закона за туризма или когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА по най-бързия възможен начин.
 3. Публикуваното на уебсайта на „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки или неточности. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД или в офисите на упълномощените от дружеството агенти.
 4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да правят запитвания за конкретни туристически услуги през формата за заявка налична в уебсайта на ТУРОПЕРАТОРА. За всяко отправено конкретно запитване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ конкретна оферта за туристическа услуга съгласно  поставените от последния изисквания и възможностите на ТУРОПЕРАТОРА.
 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в съдържанието и условията на  уебсайта по всяко време по собствена преценка.
 6. С ползването на уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общите условия, които уреждат начина на ползването му.
 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя условията за ползване на уебсайта по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не е съгласен с условията за използване на уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати ползването му и унищожи материалите, които е копирал, свалил, принтирал или по какъвто и да е начин запазил от сайта.
 8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира, че уебсайтът не съдържа грешки и неточна информация и че достъпът до него е и ще бъде непрекъсваем. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да редактира уебсайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува достоверна и точна информация на сайта си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или други лица, които не са служители на ТУРОПЕРАТОРА, принадлежат на автора си. „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС“ ООД не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.
 9. Потребителят няма право да събира и разпространява по какъвто и да е начин информация от уебсайта на ТУРОПЕРАТОРА – „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС“ ООД, включително ако същата се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, добрите нрави, нарушаващи неприкосновеността и доброто име на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. Потребителят няма право да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.
 10. Потребителят носи лична отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, както и други нанесени вреди, настъпили в резултат на използването от него на уебсайтa http://www.travel-holidays.net/. Той дължи на ТУРОПЕРАТОРА обезщетение в размер на всички претърпени вреди, пропуснати ползи и увреждане на неговото добро име за всякакво негово противоправно поведение, в резултат на което са настъпили такива.
 11. Съдържанието на уебсайта, всички текстове и изображения, начинът на подредба и структуриране на информацията, всички изображения, снимки и рекламни материали и публикации са собственост на „Травел холидейс“ ООД или негови контрагенти или трети лица и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките, географските означения и всички други приложими норматвни актове от Българското законодателство.
 12. ТУРОПЕРАТОРЪТ използва и публикува съдържание (изображения,текст и други), което е предмет на авторско право и права на интелектуална собственост на други лица при спазване на правата на лицата, титуляри на  тези права само по разрешен от закона начин.
 13. На ПОТРЕБИТЕЛЯ е позволено е използването на този сайт, запазване на части от него само за лични цели на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели.
 14. При информация, че материали, публикувани на сайта  http://www.travel-holidays.net/, нарушават нечии права включително права на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА.
 15. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ. Уебсайтът на ТУРОПЕРАТОРА използва “cookies” или “бисквитки”, за да подобри представянето на информацията и да предостави персонализирани, релавантни и надеждни услуги на потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да забрани използването на бисквитки в настройките на своя web браузър, но това може да повлияе негативно на функционалността на уебсайта, като той понася ограниченията при ползване и последствията от това.

 

III. Договорни отношения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Сключване на договор с потребител

 1. Потребителят сключва договор с Туроператора за закупуването на една туристическа услуга или друга услуга по един от следните начини:
  1. В офиса на Туроператора в писмена форма или по друг начин с подписване и разменяне на писмен екземпляр от договора и други приложими документи;
  2. По имейл с подписване и разменяне на съответните писмени документи (като договор, ваучер или други подобни) съгласно разпоредбата на чл 82 ал. 4 от Закона за туризма;
  3. По куриер с разменяне на подписани писмени екземпляри от договора;
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява ползването и закупуването на туристическа услуга, която се предоставя от туроператора във формата на издаден туристически ваучер по един от следните начини:
 • В офиса на Туроператора в писмена форма или по друг начин с подписване на писмен екземпляр от документите;
 • По имейл с разменяне на документи съгласно разпоредбата на чл 82, ал.4 от Закона за туризма;
 • По куриер.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неполучени ваучери или писмени договори, в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛИ са поканени в негов офис и им е указано, че следва да се явят, за да получат писмените документи, удостоверяващи закупуването на услугата и ползването на правата им по закупената услуга преди началото на пътуването, почивката или друга по вид услуга.
 2. Със сключването на договор с ТУРОПЕРАТОРА или получаването на друга услуга, за която не се сключва договор, а се издават други писмени документи като например ваучер или други ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си за незабавно изпълнение на договора /заявената услуга по смисъла на чл. 57, т.1 от Закона за защита на потребителите, което дава право на ТУРОПЕРАТОРА да прави резервации и да извършва плащания на туристически услуги от името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които са обвързващи за последния и част от предмета на договора/услугата, с оглед на което  ТИТУЛЯРЪТ няма право на отказ или отмяна от договора/услугата (освен ако такъв е уговорен в сключен между страните писмен договор) и възстановяване на цената в случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ е започнал изпълнението и плащането на заявената услуга, когато това е неъвзможно и също зависи от условията предоставяни от други контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА като авиокомпании, хотели, туроператори и други.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да постави на ТУРОПЕРАТОРА своите специални изисквания относно ползвана туристическа услуга предварително – преди сключване на индивидуален или групов договор и/или издаване на туристически ваучер в писмена форма и/или по имейл. ТУРОПЕРАТОРЪТ полага всички усилия, за да съобрази и изпълни специалните изисквания на своите клиенти, но за тази цел те следва да ги поставят съгласно правилото на настоящия член.
 4. Слециалните изисквания на потребителите се вписват в сключваните с тях договори или другите приложими документи.
 5. При изпълнение на договорните си отношение ТУРОПЕРАТОРЪТ и неговите ПОТРЕБИТЕЛИ разменят комуникация по телефон, имейл и по куриер. Всяка комуникация и документи, изпратени от ТУРОПЕРАТОРА и получена от ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочен от  него адрес, имейл адрес и телефонен номер за контакт касаеща договорните  отношения на страните ще се счита за валидно получена. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се явява лично в офис на ТУРОПЕРАТОРА, последният му изпраща всички писмени документи и информация за  заявената и закупена услуга на посочения имейл и/или по куриер. При  настъпила промяна на имейл адреса и/или телефона и/или настоящият/постоянен адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той е длъжен незабавно да уведоми за това ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на завената услуга спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и за непредоставяне на документи поради такова неуведомяване.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява необходимите условия по време на пътуването на хората с увреждания. Той изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ в случай, че договоря в полза на лица с ограничена мобилност или увреждания да уведоми ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид или по имейл, като постави необходимите специални изисквания и предостави необходимата информация.
 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя равно третиране и обслужване на всички свои клиенти, посочени в тези Общи условия като „ПОТРЕБИТЕЛИ” и при договорните си отношения си тях той не допуска никаква пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 8. Резервации
 9. Резервацията представлява реализирано записване за ползването на определена заявена туристическа услуга (организирано групово пътуване, самолетни билети почивка, круиз и/или други подобни) от страна на Туроператора в полза на Потребител след извършването на което той има право и възможност да ползва същата. За определената туристическа услуга е извършено по писмено или устно недвусмислено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА и се извършва чрез:
 • писмено (по имейл) и/или устно искане за извършване на резервация;
 • лично резервиране в офиса на Туроператора;
  заявка по е-mail на office@travel-holidays.net или info@infocruises.bg;
 • заявка чрез уебсайта на Туроператора;
 1. Резервацията се извършва от ТУРОПЕРАТОРА само след заплащане на депозит за избраната туристическа услуга от ПОТРЕБИТЕЛЯ направено съгласно указанията на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ дава лично (когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се явява в офис на ТУРОПЕРАТОРА) или изпраща по имейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ писмените документи, удостоверяващи извършването на резервацията.
 2. Ако има несъответствия между заявка за извършване на резервация и възможностите на ТУРОПЕРАТОРА и предлаганите от него услуги или невъзможност да се изпълни точно заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга, ТУРОПЕРАТОРЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ ново предложение (оферта) в рамките на 3 дни. Договорените услуги се описват в предоставената оферта и в документите към резервацията.
 3. След извършване на резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава договор за съответната туристическа услуга или друг писмен документ и има до края на същия работен ден, за да се съгласи с него, да го подпише и предаде на Туроператора. През този срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ пази място на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответното пътуване/екскурзия/почивка/друга услуга. След съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ му посочва сроковете за доплащане на стойността на услугата, ако е необходимо доплащане.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на заявената туристическа услуга, за която е направена резервацията в сроковете определени от ТУРОПЕРАТОРА или посочени в договора.
 5. В случай, че след заплащането на депозит за извършване на резервацията е дължимо следващо плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и той не извърши същото в срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени/анулира направената резервация.

 

 1. Ваучери
 2. Туроператорът издава ваучери за своите потребители, когато това е приложимо съгласно изискванията на Закона за туризма. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да издава и ваучери в електронна форма.
 3. Туроператорът задължително издава ваучери за граждани на трети държави, за които се прилага визов режим от Република България и на хартиен носител с подпис и печат на ТУРОПЕРАТОРА.
 4. Туристическият ваучер съдържа следните задължителни реквизити: 1. номер и дата на издаването на ваучера; 2. фирма на туроператора – издател на ваучера; 3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора; 4. номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от туроператора; 5. имена на туристите; 6. предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена; 7. датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена; 8. контрагенти по изпълнение на услугата/в случай, че има такива/; 9. срок и начин на плащане; 10. име и подпис на служителя и печат на издателя – не се отнася за туристическите ваучери, издадени по електронен път, като в този случай се изписва само името на служителя.
 5. За получаването на електронния туристически ваучер Потребителят е необходимо да потвърди на ТУРОПЕРАТОРА получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия. Потребителят няма право да извършва промени в текста на издадения ваучер, който той е получил от Туроператора.

 

 1. Цени на туристическите услуги и начини на плащане
 2. Цените за всяка туристическа услуга или друг продукт предложен от ТУРОПЕРАТОРА включват подробно описание какво е нейното съдържание и какви са предплатените услуги по вид и съдържание, вида на настаняването, транспорта, допълнителните екскурзии допълнителните услуги и други подобни, които са включени в цената, която е обявена в предложението на ТУРОПЕРАТОРА. Цените са окончателни и гарантирани от ТУРОПЕРАТОРА.
 3. В офертите на ТУРОПЕРАТОРА предложени на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством обяви в уебсайта или посредством лична комуникация относно предложените цени на всички предлагани услуги са валидни до обявените крайни дати за записване или до изчерпване на наличните свободни места.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати за собствена сметка всички допълнителни заявени и избрани от него допълнителни туристически услуги, невключени в общата цена на определена туристическа услуга като организирано пътуване (и други подобни) като екскурзии, туристически такси, екскурзоводски такси и други и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и задължение за такива плащания. За тези услуги и разходи ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ при поискване информация преди началото на пътуването/екскурзията/почивката, но не носи отговорност за промени в цените или за неточна информация.
 5. Цените на закупените самолетни билети или на екскурзии/групови пътувания/почивки и други подобни включващи самолетни билети са калкулирани на база самолетни билети в икономична класа без предварителен избор на места в самолета.
 6. Увеличаване на цената на пътуването с повече от 5 % (пет на сто) се смята за значителна промяна на договора, като в случай на такова увеличение ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването.
 7. Туроператорът си запазва правото да променя цената на туристическа услуга (нейната програма, елементи от нейното съдържание), след сключване на договор, но не по-късно от 7 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства по смисъла на чл. 88 от Закона за туризма: промяна на държавни такси; промяна на данъчни ставки; промяна на пристанищни такси; промяна в данъчните ставки; промяна в цените на горивата и транспорта; промяна в цените на летищните такси; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването и други подобни включително и в случаите, когато тази промяна на цената е наложена от контрагент на ТУРОПЕРАТОРА. В тези случаи туроператорът си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от Потребителя. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5 %, вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 8. Заплащането на заявените туристически услуги от Потребителя може да се извърши
  а) в брой – до 10 000 лв.

б)  с кредитна карта или по банков път.

 1. За всички платени в брой или с кредитна карта суми се издава касова бележка. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.
 2. Разсрочено плащане.

Посочените условия за разсрочено плащане са в сила за всички туристически услуги, за които ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага разсрочено заплащане освен ако в конкретната програма не е указано друго. Дори и приусловията на разсрочено плащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на закупената услуга преди началната дата на нейното ползване съгласно указанията на ТУРОПЕРАТОРА. При неспазване на посочените срокове за плащане, Туроператорът си запазва правото да анулира услугата/резервацията/пътуването, като всички породени от това щети и неудобства са за сметка на Потребителя, респективно лицата, в полза на които той договаря.

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ за отменени и нереализирани резервации, пътувания, почивки и други услуги, ако той не е изпълнил в срокове дължимите плащания за заявените и договорени туристически услуги.
 2. Политика за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания (срок за възстановяване на суми).:
 • Възстановяването на суми се извършва в срок до 10 дни след анулация на определеното пътуване/екскурзия/друга туристическа услуга, когато това е извършено по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се приспадат дължимите суми на ТУРОПЕРАТОРА за неустойки обезщетения към  него и негови контрагенти, както и невъзстановимите разноски.
 • Възстановяне на суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ за отменена туристическа услуга (пътуване самолетни билети, екскурзии и други) по каквито и да е причини, когато за причините отговарят трети лица или са в резултат на настъпване на обективни събития – като контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА и други  се извършва в срок  от 10  дни от получаване на плащане от страна на тези лица от ТУРОПЕРАТОРА и възстановяне на суми, каквото такова следва да се извърши.

VII. Права и Задължения на Потребителя

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи от ТУРОПЕРАТОРА подробна информация за заявената от него туристическа услуга/друг продукт, която последният му предоставя в устна и писмена форма или по имейл преди началото на ползването й.  На ПОТРЕБИТЕЛИ, които не се явяват лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА се изпраща писмена информация за туристическата услуга по имейл.
 2. Туроператорът застрахова ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато предметът на услугата е обвързан със задължителна застраховка. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова и за други допълнителни и индивидуално уговорени рискове съобразно вида на услугата по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
 3. Туроператорът задължително предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната. Тази застраховката не се сключва, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.
 4. Потребителят е длъжен да информира Туроператора предварително – преди сключването на договор/извършване на резервация/покупка на ваучер относно някое от следните обстоятелства, които са от значение за организацията на пътуването/почивка (или друга туристическа услуга), ползването и участието на последния в същата:
  1. здравословното състояние на Потребителя, което е от значение за ползването на туристическата услуга или само за пътуването.
  2. установена по законоустановения за това ред нетрудоспособност (инвалидност) или други здравословни състояния и болести, които го затрудняват или препятстват пълноценно да ползват заявената от него туристическа услуга/друг продукт.
  3. Административни или други санкции представляващи забрани за напускане на границите на Република България наложени от държавни органи
 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни и други заболявания, е длъжен да премине предварително съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
 6. Потребителят се задължава да постави на Туроператора всички свои специални изисквания, които се отнасят до ползването на туристическата услуга при записването касаещи ползването й и други въпроси като неговото здравословно състояние, лични предпочитания относно настанявянето, други относими изисквания. Такива изисквания Потребителят трябва да отправи до Туроператора в писмена форма и/или по имейл. Туроператорът е обвързан с особени изисквания на Потребителя, които са поставени в деня на подписване на договора в писмена форма и с които Туроператорът се е съгласил и поел ангажимент за изпълнението им.
 7. Потребителят при договорните си отношения с Туроператора се задължава да действа добросъвестно и да предоставя на последния всякаква информация относима и необходима за предоставянето от страна на Туропература на заявените туристически услуги.
 8. Когато Потребителят договаря с ТУРОПЕРАТОРА и сключва договори и заплаща услуги и продукти в полза на други трети лица, той се задължава да спазва разпоредбите на всички приложими членове от настоящата глава по отношение на тези трети лица и да осигури тяхното съдействие.
 9. Потребителят се задължава да извърши необходимите от него действия, съдействие спрямо Туроператора за организацията и изпълнението на пътуването/екскурзията/ползването на друг вид заявенаше туристическа услуга, като:
 • Съставя, подготвя и/или предоставя своевременно необходимите документи за същите;
 • Подава документи и изпълнява процедура за издаване на визи или съдейства на Турператора за провеждане на визова процедура;
 • Предоставя необходимата информация;
 1. Попълва, подписва и връща на туроператора необходите документи включително договора за заявената услуга, когато това е приложимо.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА в пълен обем и в установените срокове стойността на завените и договорени туристически и други услуги.
 3. Потребителят е длъжен преди началото на заявеното от него пътуване/почивка/друга туристическа услуга да си осигури изискуемите и необходими документи за самоличност и визи за пътуването и да проведе съответните визови процедури самостоятелно (освен когато е възложил на ТУРОПЕРАТОРА да му съдейства за визовата процедура).
 4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  1 Необходими документи при задгранични пътувания:
  a. Валиден международен паспорт
  b. За страните от Европейския съюз е възможно пътуване с лична карта.
  c. За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.
  d. За всички български граждани по програми, които включват страни извън Европейския съюз, с изключение на Норвегия, Швейцария и Грузия – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването, ако не е посочено друго в съответната програма.
 5. За български граждани над 18 г. по всички програми, които включват само страни членки на ЕС или Норвегия, Швейцария и Грузия – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
 6. f.  За деца под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
 7. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
 8. В паспорта трябва да има минимум 2 празни страници за всяка визова услуга – полагане на виза и свободно място за поставяне на печати. По програми, включващи посещение на две държави с визов режим, са необходими минимум четири празни страници, без последната страница от паспорта.

69.2 За самолетните програми и билети се издава поименен самолетен билет. При пътуване със самолет е абсолютно задължително правилното изписване на латиница на имената на туристите (така, както са изписани в документа за самоличност, с който ще пътуват), както и предоставяне на всички други данни на туристите, които се изискват във връзка с пътуването. В случай че предоставената информация е невярна, неточна, непълна или не е подадена навреме, всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на възложителя. За целта потребителят следва да попълни цялата необходима информация точно и достоверно (име на латиница по паспорт или лична карта, в зависимост от документа, с който ще пътува, координати за контакт и др.). Туроператорът не носи отговорност, ако потребителят не може да ползва резервираните и платени услуги поради неправилно подадени данни.

69.3 Списък с лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
    69.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация за дете, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.

 1. Визовият режим, в случай че е необходима виза, е посочен за всяка конкретна програма или почивка. Посочената относно приложимия визов режим информация е валидна за лица с българско гражданство.
 2. Съгласно разпоредбите и условията на консулските отдели, подаването на всички документи не гарантира издаването на виза, но е задължително условие за кандидатстване. Тяхно право е пряко или чрез ТУРОПЕРАТОРА да изискват допълнителни документи. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на виза. При отказ на виза влизат в сила посочените условия за анулация за съответната екскурзия или почивка.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване поради въвеждането на визов режим след сключване на договор ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ оказва съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ в максимална степен в процеса на кандидатстване и получаване на виза при груповите екскурзии/почивки със самолет с изключение на случаите, в които е необходимо лично явяване и подаване на документи в съответните консулски служби.
 5. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства при подаване на документите за получаване на виза, е необходимо таксата за виза да се заплати в пълен размер. При промяна в цената на таксата за виза ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени стойността на доплащането в съответната посока включително на вече заплатена виза.
 6. ПОТРЕБИТЕЛ, който не е гражданин на България следва самостоятелно да провери и изпълни изискванията за паспортен и визов режим необходими за пътуването в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ТИТУЛЯРА или лица, в полза на които той договаря за невъзможността пътуването (части от него да бъдат реализирани и ползвани) и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

VIII. Организирани туристически пътувания

 1. С договора за организирано туристическо пътуване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ организирано пътуване с обща цена, което включва в себе си една или няколко туристически и други услуги съгласно предварително обявена програма от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
 2. Пътуване може да се заяви до 1 седмица преди датата на заминаване (в зависимост от конкретната програма). За да има ПОТРЕБИТЕЛЯ реален избор на полети, хотели, места и цени, най-подходящият период за сключване на договор е от 1 година до 1 седмица преди датата на заминаване. За да сключи договор, е необходимо той да представите документи и да заплатите според датата депозит или пълната стойност на пътуването.
 3. При наличие на свободни места записване за организирано пътуване се извършва и след посочените срокове.
 4. Пътуването се счита за окончателно потвърдено с всички последствия, съгласно настоящите Общи условия (ОУ) след внасяне на съответния депозит и сключване на договор между страните.
 5. Програмата на туристическото пътуване съдържа следната задължителна информация: 1.цената и начина на плащане, посочена и в български левове; началната и крайната дата на пътуването; 3. началния, крайния пункт и маршрута на пътуването; 4. броя на нощувките, включени в туристическото пътуване; 5. мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на удобство и основните му характеристики – за всяка нощувка, ако има разлика в категорията на местата за настаняване; когато мястото на настаняване се намира на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, информацията следва да включва съответната туристическа класификация съгласно правилата в съответната приемаща държава; 6. предвидените хранения, включени в туристическото пътуване; 7. минималния брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран; 8. общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването; 9. наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ по чл. 72, ал. 1 от Закона за туризма; 10. вида на използваните транспортни средства; 11. размера на паричната сума или процента от цената, който трябва да бъде преведен по сметка, и срока за изплащане на остатъка; 12. невключените в цената такси, данъци и други разходи, които подлежат на покритие от потребителя на място; 13. наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма; 14. възможността за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи промяна в организацията на пътуването (като например да смени транспортното средство с друго от същия вид и категория или мястото на настаняване с друго от същата категория и други подобни) при възникнали и наложени обективни обстоятелства, като такива обстоятелства се считат: възникнали технически неизправности (на превозни средства и други), пътни инциденти, действия на друг туроператор (или агент или контрагент на ТУРОПЕРАТОРА), стачки, политически безредици, природни бедствия, аварии, лощи метерологични условия и други подобни и форсмажорни обстоятелства(непреодолима сила) по смисъла на чл.306 от Търговския закон.
 7. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ промени значително някоя от основните туристически услуги, които са част от пътуването, като: съществена промяна в превозното средство с такова от друг вид, промяна в хотелското настаняване, което се изразява в промяна на категорията на настаняване, промяна в местоположението на туристическия обект, съществена промяна на цената или периода на пътуване, той е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ по имейл или писмено за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, или се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
 8. Увеличаване на цената на пътуването с повече от 5 % (пет на сто) се смята за значителна промяна на договора.
 9. При увеличаване на цената на пътуването с по-малко от 5 % ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ и анулиране на пътуването. В случай на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ при такова увеличение на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ дължи връщане само на тези платени суми, които подлежат на връщане от други контрагенти и не е извършено плащане на стойността на заявените туристически услуги. Връщането на сумите подлежащи на връщане се извършва в 10 дневен срок от получаването от страна на ТУРОПЕРАТОРА на възстановени суми от негови партньори като други туроператори, хотели и други подобни.
 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява за решението си ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент в срок от три дни от получаване на уведомлението по чл.81, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. В случай, че в посоченият срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпрати уведомление до ТУРОПЕРАТОРА се приема, че той е съгласен с извършената промяна в пътуването. Ако ПРОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Отношенията между страните се уреждат със сключване на писмено споразумение.
 11. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение, както и превозно средство, с други от същата категория или класа или по-високи такива, не се счита за значителна промяна на условията на пътуването и Договора, което не води до промяна на цената на пътуването в размер по-голям от размера по чл.82, поради което не е необходимо предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ от страна на ТУРОПЕРАТОРА и той няма правото по чл.85 на отказ от пътуването.
 12. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на промени в последователността на изпълнение на програмата на пътуването.
 13. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача, изпълняващ пътуването с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.
 14. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ по имейл и по телефон.
 15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
 16. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи цената на пътуването при наличие на обстоятелствата по чл. 88 ал. 1 от Закона за туризма в случай на увеличение на цената на горивата или такси (като летищни, пристанищни, други такси) свързани с пътуването и други подобни, в случай че е необходимо.
 17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва: законите на държавите, през които преминава и в които пребивава, независимо дали е запознат с тях или не, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай всички произтичащи последици са за негова сметка и той носи лична отговорност за тях. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съблюдава традициите и обичаите на страните, които посещава като при всякакво незаконно, неморално или неетично поведение, както и поведение нарушаващо правата и законните интереси на други лица, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на обществения ред, той носи отговорност и понася всички последици за своя сметка.
 18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва: митническите разпоредби за износ и внос на предмети и деклариране на стоки и валута на държавите,  през които  преминава. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва и реда на граничните пунктове по маршрута на пътуване.
 19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва реда в превозното средство и в хотелите по време на пътуването. В случай на осъществено противоправно поведение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което е причинило инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и вреди на трети лица, той носи отговорност и е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети и да заплати наложените глоби и санкции. Не се позволява изнасянето на храна от закуски, респ. други хранения от ресторантите или залите за хранене в хотелите. Консумацията от минибаровете в хотелите и корабите се заплаща индивидуално от всеки потребител на рецепцията на хотела.
 20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва установения час за срещи и тръгване на групата. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги(предмет на пакета), които не са ползвани своевременно при условията за това. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера, договора или обявения от екскурзовода телефонни номера. В посочените случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани. Услуги, които не са консумирани по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна. Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на програмата се счита за отказ от пътуване и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява вече заплатените суми. Всички часове, обявени в програмите са в местно време.
 21. ПОТРЕБИТЕЛ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни и други заболявания, е длъжен да премине предварително съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА и получи съгласието му в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди началната дата на пътуването, освен ако в програмата не е упоменато друго. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и се дължат посочените при отказ от пътуване неустойки.
 23. ПОТРЕБИТЕЛ, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
 24. Цените за посещение на туристическите обекти, забележителности, музеи, корабчета или екскурзии по желание, които са описани в туристическата програма, но не са включени в общата цена и в договора за организирано пътуване са обект на свободния избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ, имат информативен характер и не пораждат задължение за изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА към ПОТРЕБИТЕЛЯ. Екскурзии, мероприятия и посещения по желание се осъществяват при събран определен в туристическата програма минимален брой туристи. Редът за посещение на туристическите обекти, описан в туристическата програма, може да бъде променян без ТУРОПЕРАТОРЪТ да дължи обезщетение.
 25. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация относно: часовете на пътуването и отделните му етапи, транспортната фирма/превозвача, регистрационния номер на автобуса/превозното средство, имената на водач-екскурзовода на групата и хотелите по маршрута (ако не са посочени в офертата) до 7 дни преди датата на отпътуване пряко или чрез туристическия агент и на предоставен от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл. При настъпили промени в организацията на пътуването ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно за настъпилите промени по имейл.

 

 1. Отговорност, отмяна (анулация) на организирано пътуване и неустойки
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за точното изпълнение на организираното пътуване и носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на виновно неизпълнение на задълженията си. ТУРОПЕРАТОРЪТ не  носи отговорност за неизпълнение дължащо се на неосигуряване на туристически и свързани с тях услуги, предмет на този договор от негови партньори и при настъпване на обстоятелствата, посочени в настоящия раздел уреждащ отговорността на страните.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други по смисъла на чл. 306 от Търговския закон/ и други обстоятелства от обективен характер, които правят трудно осъществимо или невъзможно пътуването. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за която вече са извършените фактически разходи и плащания, невключени в цената на туристическия пакет /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други подобни, които не подлежат на възстнаовяване от партньори или други трети лица/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ сумите подлежащи на възстановяване в 10 дневен срок считано от получаването от негова страна на възстановените суми от неговите партньори/контрагенти.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако причините за това се дължат на:
 • поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ; неявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ (или лице в полза на което той е договорил) на определено за отпътуване място и време, включително неосигуряване на съдействие на ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на настоящия договор;
 • действия или бездействия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
 • непреодолима сила или събитие от обективен характер, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За събития от обективен характер се считат: безредици в държавата като политически и други събития, препятстващи пътуването (като терористични актове, забрани на полети), забавяне на гранични пунктове, усложнена метеорологична или друга обстановка по пътищата причиняваща забавяне, включително стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, актове на държавни органи в държавате, препятстващи или забавящи пътуването, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други подобни изключителни обстоятелства, както и случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, (напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник), като ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да избегне този ден от седмицата.
 1. При настъпване на някой от посочените случаи в чл. 103 точка трета, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи обезщетения за това.
 2. В случай на отмяна или прекъсване на пътуването по вина на друг туроператор или друго лице, партньор на ТУРОПЕРАТОРА, предоставящо туристически или свързани с тях услуги (част от пътуването), които са контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА, той обезщетява ПОТРЕБИТЕЛЯ за понесените вреди, направени разходи или отмяна на пътуването след получаването на заплащане на същите от страна на това трето лице –контрагент в 10 дневен срок считано от получаването на сумите.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ за промени на цени на допълнителни услуги, невключени в цената на пътуването, извършено от трети лица или настъпили в държавите на пътуването. Описанието и цените на допълнителните услуги в предоставените от ТУРОПЕРАТОРА документи имат информативен характер и той не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които ТИТУЛЯРЪТ е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.
 4. В случай на загубени лични документи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени (изгубени) вещи и багаж в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред граничните власти на държава за нередовни документи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице, в полза на което е сключен договорът или липса на такива, независимо дали те са запознати с тях или не, отказ за издаване на виза на пътник, недопускане на пътник да влезе или излезе в/от дадена страна по причина, независеща от ТУРОПЕРАТОРА, като във всички упоменати по-горе случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност.
 6. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичането на срока по чл.84, или неявяването му за участие в пътуването в определения ден и час за това,ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи и прихване дължимите към доставчиците на туристическите услуги глоби за анулации и невъзстановими разходи, както и сума в размер на 300 лева като неустойка, като в този случай той възстановява остатъка от платените суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Отказът от пътуването следва да се заяви от ТИТУЛЯРА в писмена форма.
 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, настъпили по обективни причини, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
 • Забавяне или отмяна на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини в т.ч. мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и други подобни, както и по причини в авиопревозвачите и транспортните фирми, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача, които водят до невъзможност за ползване на част или изцяло на туристическия пакет.
 • Анулация или прекъсване на пътуването поради лични причини, факти и обстоятелства от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването.
 • При наличието на форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, терористични актове и политически безредици военни действия както в страните, на пътуването предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо обективно събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което е довело до невъзможност за провеждане и изпълнение на пътуването ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и има право да му предложи друго пътуване при подобни условия. В случай, че ТИТУЛЯРЪТ приеме предложението за друго пътуване при подобни условия ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява разликата в заплатените суми, ако има такава освен вече заплатените суми за резервации, настаняване и други. В случай, че новото пътуване е на по-висока цена ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати съответната разлика в цените, като отношенията на страните в този случай се уреждат със сключване на писмено споразумение между тях.
 1. В случай на форсмажорно обстоятелство или настъпване на друго събитие, ако то бъде признато за такова от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срока по чл. 105.
 2. В случай на отмяна на пътуването при настъпване на някоя от хипотезите от настоящия раздел, за която отмяна ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил плащане на застрахователно обезщетение от сключена застраховка „Отмяна на пътуване“ или друга по вид застраховка, ТУРОПЕРАТОРЪТ му дължи връщане само на тези суми, които не са предмет на застрахователното обезщетение и могат да бъдат възстановени съгласно условията на договора.

 

 1. IX. Условия за закупуване на самолетни билети

 

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ продава и издава самолетни билети в полза на ПОТРЕБИТЕЛЯ при пълно спазване на всички валидни и приложимите условия за превоз на пътници и багаж на авиокомпанията, които са задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Условията за превоз, включително но не само като глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната туристическа услуга се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответната авиокомпания поради, което приемането й от потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет. За приемане се счита изразеното желание за извършване на резервация и закупуване на самолетен билет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на претенции по превоза на багаж, като писмено уведомление до авиокомпанията трябва да бъде подадено до 7 дни от получаването на повредения багаж, а в случай на закъснение – до 21 дни от датата, на която багажът е получен от пътника. Когато сроковете за такива претенции на определени авиокомпании са по-кратки или по-дълги – същите са приложими за начина за подаване на рекламация относно багаж от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.ТУРОПЕРАТОРЪТ оказва необходимото съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на заявено желание за това.
 3. За извършване на резервация на самолетни билети ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя предварително по имейл или лично данните от документа си за самоличност на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да пътува и ползва самолетния полет с документа за самоличност, данните, от който той е предоставил на ТУРОПЕРАТОРА.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ издадения самолетен билет в писмена форма лично – в негов офис или по имейл с придружаваща информация относно полета. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ кратка информация относно най-важните приложими правила на авиокомпанията относно часовете за явяване за регистрация и багажа по имейл или в писмена форма.
 5. За извършване на резервация и закупуване на самолетен билет от ТУРОПЕРАТОРА в полза на ПОТРЕБИТЕЛЯ последният е длъжен да предплати стойността на същия на ТУРОПЕРАТОРА съгласно дадените от последния указания.
 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да ползва закупения в негова полза самолетен билет, ако няма съответен валиден документ за самоличност и издадена виза в случаите, когато такава е необходима.
 7. Време за чекиране за съответния полет на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Часът показан в разпечатката на резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ е часът на излитане на самолета. Часът на излитане се различава от часа за регистрация (check in) за съответния полет или часа, в който той трябва да се яви за отвеждане към самолета.
 8. Авиокомпанията може да откаже превоз, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се яви за регистрация(чекиране) и пътуване със закъснение след обявените часове на летището за това.
 9. Часът за регистрация, посочен от авиокомпанията е най-късния час, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ можете да се регистрира, за да бъде допуснат на борда на самолета; часът за отвеждане към самолета,  посочен от авиокомпанията е най-късния час, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва  да се яви на изхода за отвеждане към самолета.
 10. Правила относно багаж на авиокомпаниите:
 • Авиокомпаниите прилагат различни правила за превоз на чупливи, ценни или нетрайни стоки.
 • Регистриран Багаж: Авиокомпаниите разрешават превоз на регистриран багаж като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута). Авиокомпаниите прилагат допълнителни такси в случай на превишение на разрешените килограми.
 • Ръчен багаж:  Авиокомпаниите разрешават превоз на ръчен багаж, като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута).
 • Препоръчително е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да носи минимално количество ръчен багаж или такъв съобразен с правилата на авиокомпанията по размери и тегло.
 • С цел безопасност, опасни предмети не трябва да се поставят в регистрирания или ръчния багаж, с изключение на случаите, когато тези предмети са придружени със специално разрешително. Опасните предмети включват: сгъстени газове, разяждащи субстанции, експлозиви, запалителни течности и твърди субстанции, радиоактивни материали, оксидиращи материали, отрови, заразни субстанции и куфари с инсталирана аларма и други като настоящото изброяване не е изчерпателно. С цел по-висока сигурност, могат да се прилагат и други ограничения.
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за посочените от него данни в интернет резервационната система, включително, но не само избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе на латиница имената, както са изписани на документа за самоличност, с който ще пътува. При въвеждане на двойна фамилия и лични сложни имена, имената се въвеждат слято без тире.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за правилното извършване на резервацията на неговия самолетен билет и декларирането на изискуемата от авиокомпанията информация за осъществяване на пътуването.
 4. Промяна на датата на пътуване на вече издаден самолетен билет е възможно съгласно правилата на авиокомпанията издала билета, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпълни за презаверяването  на билета, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му оказва необходимото съдействие. Обикновено за презаверяване на датата на самолетен билет ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати определена такса. Тази такса е дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително, като той я заплаща на ТУРОПЕРАТОРА съгласно неговите указания за извършването на промяната на датата на пътуванеот на билета.
 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако последният закъснее за регистрацията(чекирането) за полета и не бъде допуснат да се качи на самолета, както и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи в багажа си забранени предмети и вещества, което  може да доведе до недопускането му да се качи на самолета.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако последният не се яви с документа си за самоличност, с който е регистриран в системата за резервации на авиокомпанията и с който е издаден билетът.
 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако последният не носи документи изискуеми за децата, които пътуват с него, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде допуснат до качване на самолета поради нетрезво състояние, употреба на опиати или други лекарства или негови здравословни проблеми.
 8. Условията за възстановяване на платени цени на издадени самолетни билети при тяхното анулиране не по вина на ТУРОПЕРАТОРА или ПОТРЕБИТЕЛЯ поради каквито и да е обективни обстоятелства (като лоши метерологични условия, отмяна на полети поради технически проблеми на превозното средство, стачки и други подобни) и форсмажорни обстоятелства се определят от авиокомпанията. ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за подаването на претенции за връщане на суми за платени билети и за обезщетения за претърпени вреди и други. ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платена стойност на билети в срок от 10 дни от получаването от негова страна на тези суми от авиокомпаниите или други контрагенти.
 9. ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ суми платени за самолетни билети, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на такова възстановяване в срок от 10 дни считано от получаването на възстановяването на платените суми от авиокомпанията или друг контрагент на ТУРОПЕРАТОРА.

 

 1. X. Хотелско настаняване

 

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява на ТУРОПЕРАТОРА извършването на хотелска резервация като самостоятелна туристическа услуга или част от друга услуга устно или в писмена форма по имейл или в офис на ТУРОПЕРАТОРА.
 2. С една резервация могат да бъдат резервирани една или няколко стаи в хотел за един или няколко ПОТРЕБИТЕЛИ.
 3. За извършване на резервация ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя предварително по имейл или лично данните от документа си за самоличност на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се настани в хотела с документа за самоличност, данните от който той е предоставил на ТУРОПЕРАТОРА. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система на хотела, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ТУРОПЕРАТОРА предварително информацията необходима за извършване на резервацията като дати за настаняване, изисквания за категория на хотела/мястото за настаняване, други специални условия. В случай на непоставяне на такива условия ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на извършване на резервацията съгласно дадените указания от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 5. За извършването на хотелска резервация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА депозит, който представлява част от стойността на настаняванет в срок указан му от последния. Остатъка от дължимата стойност също е дължима и следва да се заплати в посочения от ТУРОПЕРАТОРА срок. В някои случаи в зависимост от условията за резервация и плащане на съответния хотел ТУРОПЕРАТОРЪТ може да поиска пълно плащане на стойността на настаняването без плащането на депозит, което следва да се предплати към съответния хотел.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ направената в негова полза хотелска резервация в писмена форма – в негов офис или по имейл на обявения имейл адрес на последния.
 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отмени резервацията само в сроковете за това съгласно условията определени от ТУРОПЕРАТОРА предварително, за които той е уведомен.
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати стойността на хотелската резервация в срок от 2 дни считано от получаването на уведомлението за извършената резервация и документа за нея.В случаите, когато резервацията е със статус „non-refundable“ (тоест невъзстановима – неустойката е 100% от стойността на настаняването към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.
 9. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието му, да анулира резервацията. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не му дължи обезщетения или неустойки.
 10. След като бъде заплатена дадена хотелска резервация, тя е обвързваща за ПОТРЕБИТЕЛЯ. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията действащи и обявени от съответния хотел В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ не получи пълната сума за направената резервация в определения за това срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира резервацията.
 11. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРА да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от него причини, той може без съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора: да промени хотела, в който се настаняват ПОТРЕБИТЕЛЯ с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи обезщетение или неустойки.
 12. Ако поради независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини (като обективни причини – дублиране на резервации, затваряне на хотел, неизпълнение на задължения от контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА и други подобни) направена резервация бъде анулирана, той възстановява заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми и не дължи допълнителни обезщетения за това в срок от 10 дни считано от получаване от негова страна на сумите от хотела или от друг негов контрагент.
 13. В случай на анулиране на резервация ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ и му дава възможност да предоговорят отношенията си и му предлага друго място за настаняване.
 14. В случаите, в които резервацията е със статус „НА ЗАПИТВАНЕ“, е необходимо допълнително потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА за наличието на свободни места. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спази посочените в условията на резервацията срокове на плащане.
 15. Анулиране на резервацията. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка по имейл.  Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.
 16. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.
 17. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
 18. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.
 19. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да се посочи възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.
 20. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.
 21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че се предвиждате настаняване в избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва той да се свърже с хотела и лично да предупреди на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.
 22. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.
 23. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.
 24. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
 25. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името може да доведе до отказ на граничните власти да бъде допуснат ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната страна и отказ за настаняване.
 26. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ, който се е отказал от ползването на услугата или на част от нея. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ за разходи извън заплатената услуга.
 27. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в тези общи условия или в индивидуалния договор на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 28. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.
 29. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.
 30. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансионат, независимо дали те са поръчани или не от клиента.
 31. При направена хотелска резервация може да бъде добавен и предоставен като услуга индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.Трансфери, които не са ползвани по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

 

 1. Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ при предоставянето на други видове туристически услуги непосочени изрично в настоящите условия.

 

 1. С настоящата глава се урежда отговорността на ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ при предоставянето на други видове туристически услуги непосочени изрично в настоящите условия, тоест различни от закупуване на самолетни билети, организирани пътувания и хотелско настаняване.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ от ползването от  определена туристическа услуга само в сроковете за това, определени от ТУРОПЕРАТОРА. Ако не е уговорено друго, се приема,  че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ преди извършване на валидна резервация в негова полза за заявената услуга. След извършването на резервацията и /или сключването на писмен договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ, но при  условията на настоящата глава.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ ако последният неоснователно се е отказал от ползването на туристическа услуга и е поискал от туроператора нейното анулиране и възстановяване на заплатената цена на услугата. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ само сумите подлежащи на връщане, след приспадане на невъзстноавимите разходи за вече извършената резервация и организация на услугата.
 4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ ако последният не е изпълнил указанията му за ползването на услугата, като например датите и часовете за ползването й (за пътуване или друго), не е носил и/или приготвил необходимте документи и документи за самоличност или е извършил друго поведение или бездействие, в резултат на което не е могъл да ползва изцяло или частично заплатената към ТУРОПЕРАТОРА услуга. Като в този случай отношенията между страните се уреждат по реда на чл. 167.
 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ ако направената от него резервация или предоставената туристическа услуга не е извършена точно и качествено и дължи връщане на заплатените суми, като се приспаднат невъзстановимите разходи или когато това е възможно ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ друга туристическа услуга на подобна стойност.
 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действията (и бездействията) на своите партньори и контрагенти (като други туроператори, туристически агенти, хотели и авиокомпании и други подобни), в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е претърпял вреди, не е могъл частично или изцяло да ползва услугата, или е извършена анулация на пътуване/друга туристическа услуга. Въпреки това ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да извърши необходимите действия и да предостави съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ за предявяване на претенции и рекламации и получаване на дължими обезщетения и възстановяване на суми от стойността на туристическата услуга и други разноски на последния.

XII.Застраховки

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор за професионалната си отговорност по чл. 97 от Закона за туризма с „Групама Застраховане“ ЕАД адрес: адрес:гр.София бул.Цариградско шосе N: 47A и застрахователната полица е № 7500170000791/2017г.
 2. При уговарянето и резервирането на съответната туристическа услуга ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за правото му и възможността да сключи различни по вид застраховки за пътуването като “Кражба, загуба на личен багаж” и/или „Отмяна на пътуване“, или медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” и му съдейства за сключването.

 

XIII. Рекламации

 1. Рекламации във връзка с изпълнението на туристическа услуга, друг продукт се правят от ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмен вид и се приемат от ТУРОПЕРАТОРА до 7 дни след завършване на ползването й.
 2. Рекламацията за почивки и пътувания в чужбина, там където следва да е приложимо следва да се извърши като към нея се приложи тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ (МЕСТНИЯ) ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 3. В подадената от него рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да опише подробно своите оплаквания и/или причини за неизпълнението на договора или услугата от страна на ТУРОПЕРАТОРА, като към рекламацията си той следва да приложи всички относими документи и други доказателства, с които разполага или с които е могъл да се снабди за установяване на твърдените от него факти.
 4. Рекламациите се разглеждат от ТУРОПЕРАТОРА в срок от 30 дни, като в случай на необходимост се извършва проверка на случая с негови контрагенти, авиокомпании, други трети лица, изисква се информация или се предявяват обезщетения дължими от тези трети лица на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 5. В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ приеме рекламацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ за основателна той му предлага подходящо обезщетение или друг способ за уреждане на отношенията. В случай че рекламацията е основателна, като вината се носи от контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА или други трети лица, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява заплатени суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ след като получи възстановяването на сумите по рекламацията от тези трети лица или контрагенти в 10 дневен срок от получаването им.
 6. В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.
  В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, получените от ПОТРЕБИТЕЛЯ компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от ТУРОПЕРАТОРА на това основание.
  Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ вече е получил такива от контрагент на ТУРОПЕРАТОРА като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.

 

XIV. Защита на личните данни

 

 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ е регистриран администратор на лини данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри и във връзка с това полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиентите, станала му известна по повод покупка на някой от продуктите му и сключване на договор за определена услуга, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. ТУРОПЕРАТОРЪТ събира, използва и съхранява информацията за POTREBITELITE единствено за целите на договорните отношения между страните.
 3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация и лични данни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – клиентите си и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  1. е получил изричното съгласие на потребителя;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. други посочени в закона случаи.
 4. Със заявяването и сключването на договор или получаването на резервация ваучер или друга туристическа услуга без сключването на договорПОТРЕБИТЕЛЯТ разрешава да му бъдат изпращани на обявения от него електронен адрес лични, рекламни или други търговски съобщения от ТУРОПЕРАТОРА, както и информация за статута на възникнали вследствие ползването на сайта на ТУРОПЕРАТОРА  правоотношения. В съответствие с правилата на закона ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя възможност на всеки клиент безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения.

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. За неуредени клаузи в тези общи условия се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Рeпублика България.
 2. Всички договорени условия в сключените от ТУРОПЕРАТОРА индивидуални договори с потребители или договори за групови пътувания могат да бъдат изменяни и допълвани само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма – с подписване на анекси, спогодби, приложени и други относими документи.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърля правата и задълженията си по договор сключен с ТУРОПЕРАТОРА или друга услуга/продукт изцяло или отчасти на трето лице само с изричното писмено съгласие на ТУРОПЕРАТОРА.
 4. В случай, че някоя разпоредба от тези Общи условия бъде обявена за невалидна или недействителна, валидността и действителността на останалите разпоредби няма да бъде засегната. Всяка невалидна или недействителна разпоредба ще бъде заменена от нова разпоредба, която ще позволи на ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да постигнат желания икономически резултат по законен и действителен начин.
 5. В случай на възникнали спорове ТУРОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще опитат да разрешат по приятелски начин всички спорове и несъгласия, които могат да възникнат между тях по пътя на преговорите.В случай, че тези спорове и несъгласия не могат да бъдат разрешени по приятелски начин, тогава всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителите на „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС” ООД на 05.05.2018 и са валидни и действащи за всички клиенти на дружеството.

 

 

Top